Oppimisen riemua hoitopäiviin

Leik­ki-ikäi­sel­lä ja vau­val­la kie­len kana­va on auki ja vas­taa­not­taa hel­pos­ti monia­kin kie­liä sekä musiik­kia. Moni­kie­li­syys kehit­tää lap­sen oppi­mi­sen tai­to­ja laa­jaa­lai­ses­ti: altis­tus vie­raal­le kie­lel­le ennen kou­lui­kää antaa etu­mat­kaa kaik­keen oppi­mi­seen koko elä­män ajan.

 

Mea­Lin­gua on mene­tel­mä, jol­la tämä onnis­tuu hel­pos­ti ja haus­kas­ti! Mea­Lin­gua-mene­tel­mä on kehi­tet­ty 2-8 -vuo­tiail­le lap­sil­le opet­ta­jien ja tut­ki­joi­den yhteis­työ­nä. Vie­ras­ta kiel­tä opi­taan lei­kin­omai­ses­ti ja haus­kas­ti Mea Lin­gua-nuken avul­la.

Miksi MeaLingua?

  • leik­ki­tuo­kio Mea­Lin­gua-nuken kans­sa on lap­sen hoi­to­päi­vän koho­koh­ta
  • lap­si oppii vie­raan kie­len lei­kin lomas­sa kuin itses­tään
  • aivot muis­ta­vat lap­se­na kuul­lun kie­len vie­lä aikui­se­na­kin, Mea­Lin­gua jät­tää pysy­viä jäl­kiä
  • kehit­tää ajat­te­lua ja oppi­mi­sen kykyä sekä antaa val­miu­det laa­jaan kie­li­tai­toon ja kult­tuu­rien ymmär­tä­mi­seen
  • koti­hoi­dos­sa mah­dol­li­suus koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen
  • perus­tuu tie­teel­li­siin tut­ki­muk­siin.

MeaLingua-kielikerho päiväkotiisi

Mea­Lin­gua-ker­hot ovat olleet menes­tys! Nuk­ke tuo kie­len omak­su­mi­seen uuden, hou­kut­te­le­van ulot­tu­vuu­den. Mea­Lin­gua osaa jo monia kie­liä ja kie­li­va­li­koi­mam­me laa­je­nee kai­ken aikaa. Anna lap­sel­le mah­dol­li­suus nyt, kun käsil­lä ovat tär­keät ja ainut­laa­tui­set vuo­det kiel­ten omak­su­mi­seen. Tilaa tar­jous kie­li­ker­hos­ta päi­vä­ko­tii­si!

Haluat­ko Mea­Lin­gua-mene­tel­mään kou­lu­te­tun hoi­ta­jan lap­sel­le­si? Tai tie­to­ja
tule­vis­ta Mea­Lin­gua-kou­lu­tuk­sis­ta itsel­le­si tai lap­se­si hoi­to­paik­kaan?
Jätä yhteys­tie­to­si, niin ker­rom­me lisää!