Tilaa kielitaitoinen hoitaja kotiin

Tilaa Mea­Lin­gua -hoi­ta­ja kotiin – lap­se­si oppii vie­ras­ta kiel­tä ja kehit­tyy kai­kis­sa oppi­mi­sen tai­dois­sa.

Las­ten­hoi­to koto­na on koti­ta­lous­vä­hen­nys­kel­poi­nen pal­ve­lu. Koto­na tapah­tu­van Mea­Lin­gua-las­ten­hoi­don tun­ti­hin­ta on 45 euroa (sis. alv.), jol­loin täy­si­mää­räi­sen vähen­nyk­sen jäl­keen todel­li­nen, lopul­li­nen kus­tan­nus on 27 euroa. Lisä­tie­toa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­ses­tä verot­ta­jan sivuil­ta. Tilaa hoi­ta­ja vähin­tään kol­mek­si tun­nik­si, jol­loin hoi­to­ker­ran hin­ta on täy­den koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen 81 euroa.

Tilaa hoi­ta­ja lomak­keel­la, puhe­li­mel­la 029 300 5350 tai säh­kö­pos­til­la.

Perus­ta oma kie­li­ker­ho yhdes­sä mui­den per­hei­den kans­sa – me jär­jes­täm­me ker­hol­le kou­lu­te­tun ohjaa­jan.

Jos haluat mukaan jo ole­mas­sa ole­vaan ker­hoon, ota yhteyt­tä. Ker­rom­me, mis­sä sinua lähin ker­ho sijait­see.

Saat lisä­tie­to­ja Mea­Lin­gua -ker­hois­ta. Täy­tä loma­ke täs­tä niin vas­taam­me kysy­myk­sii­si kah­den arki­päi­vän kulues­sa.

Mea mat­kus­taa maa­il­mal­la. Löy­dät­kö kaik­ki nel­jä Meaa?