Tietosuojaseloste

Hen­ki­lö­tie­to­lain 10§:n mukai­nen rekis­te­ri­se­los­te

  1. REKIS­TE­RIN­PI­TÄ­JÄ

Rekis­te­rin­pi­tä­jä on Oppi­doo Oy. Rekis­te­ri­asioi­ta hoi­taa Oppi­doo Oy:n tähän nimeä­mä hen­ki­lö. Oppi­doo Oy:n rekis­te­ri­asioi­ta hoi­ta­van hen­ki­lön yhteys­tie­dot ovat:

  1. 045 807 3222         info@oppidoo.fi
  2. REKIS­TE­RIN NIMI

Oppi­doo Oy:n suo­ra­mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ri.

  1. REKIS­TE­RIN PITÄ­MI­SEN PERUS­TE

Hen­ki­lö­tie­to­lain 19 § mukai­nen suo­ra­mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ri.

  1. HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄSIT­TE­LYN TAR­KOI­TUS

Hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään Oppi­doo Oy:n suo­ra­mai­non­taan, etä­myyn­tiin tai muu­hun suo­ra­mark­ki­noin­tiin, mie­li­pi­de tai mark­ki­na­tut­ki­muk­siin taik­ka mui­hin näi­hin rin­nas­tet­ta­viin osoit­teel­li­siin lähe­tyk­siin.

  1. REKIS­TE­RIN TIE­TO­SI­SÄL­TÖ

Rekis­te­ris­sä käsi­tel­lään mm. seu­raa­viin ryh­miin kuu­lu­via tie­to­ja: nimi, , ikä tai syn­ty­mä­vuo­si, suku­puo­li, äidin­kie­li, osoi­te- ja muut yhteys­tie­dot, toi­vo­tut yhtey­den­pi­to­muo­dot, suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­pa ja kiel­to­tie­dot, yksi tai useam­pi mark­ki­noin­tiin liit­ty­vä rekis­te­röi­tyä kos­ke­va muu tun­nis­te­tie­to sekä tie­to­jen muu­tos­tie­dot.

  1. SÄÄN­NÖN­MU­KAI­SET TIE­TO­LÄH­TEET

Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään mm. eri­lai­siin mark­ki­noin­ti-kil­pai­lui­hin rekis­te­röi­ty­mi­sen sekä pal­ve­lui­den käyt­tö­ti­lan­tei­den yhtey­des­sä, tämän kam­pan­jan jul­kai­si­jay­ri­tyk­sen pal­ve­lui­hin rekis­te­röi­dyt­täes­sä tai muu­toin suo­raan rekis­te­röi­dyl­tä. Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan kerä­tä ja päi­vit­tää myös Tämän kam­pan­jan jul­kai­si­jay­ri­tyk­sen yhteis­työ­kump­pa­nei­den rekis­te­reis­tä, Väes­tö­re­kis­te­ris­tä, Suo­ra­mark­ki­noin­ti­lii­ton yllä­pi­tä­mäs­tä kiel­to­re­kis­te­ris­tä sekä muis­ta vas­taa­vis­ta rekis­te­reis­tä tai jul­ki­sis­ta läh­teis­tä.

  1. TIE­TO­JEN LUO­VU­TUS

Tämän kam­pan­jan jul­kai­si­jay­ri­tys voi luo­vut­taa hen­ki­lö­tie­to­ja voi­mas­sao­le­van lain­sää­dän­nön sal­li­mis­sa ja vel­voit­ta­mis­sa rajois­sa.

  1. REKIS­TE­RIN SUO­JAUS

Rekis­te­riin on pää­sy vain Oppi­doo Oy:n auk­to­ri­soi­mil­la hen­ki­löil­lä.