MeaLinguan kristallipallo

Tut­ki­jat, jot­ka ovat kat­seen­sa suun­nan­neet tule­vai­suu­den visioi­hin perus­ta­vat olet­ta­man­sa kris­tal­li­pal­loa pal­jon var­mem­piin his­to­rial­li­siin tosi­asioi­hin ja sig­naa­lei­hin, joi­ta on ympä­ril­läm­me kun­han vain osaa kat­soa. Nämä tut­ki­jat ovat hyvin yksi­mie­li­siä sii­tä, että työ­mark­ki­nat muut­tu­vat, glo­ba­li­saa­tio levi­ää, maa­il­ma pie­ne­nee ja kil­pai­lus­sa sel­viy­ty­vät ne, joil­la on asian­tun­te­mus­ta, kykyä jous­taa ja kehit­tyä sekä oppia uut­ta.

Glo­ba­li­saa­tio kos­kee yhä useam­paa toi­mia­laa ja glo­baa­lit arvo­ver­kos­tot ver­kot­tu­vat yhä laa­jem­mal­le ympä­ri maa­il­maa. Moni­puo­li­nen kie­li­tai­to ja kyky sopeu­tua eri­lai­siin kult­tuu­rei­hin laa­jen­taa mah­dol­li­suuk­sia. Muu­tok­set työ­mark­ki­noil­la ovat nopei­ta ja työn­te­ki­jöi­den jous­ta­vuus ja kyky sopeu­tua nousee sel­viy­ty­mi­sen edel­ly­tyk­sek­si. Kil­pai­lu työ­pai­kois­ta muut­tuu glo­baa­lik­si. Tut­ki­mus toi­sen­sa perään muis­tut­taa teko­ä­lyn ja digi­ta­li­soi­tu­mi­sen vie­vän suo­rit­ta­via työ­pa­nok­sia ihmi­sil­tä ja tilal­le tule­van ajat­te­lun tai­to­ja ja luo­vuut­ta vaa­ti­via ongel­man­rat­kai­su­teh­tä­viä ja kykyä sovel­taa. Työyh­tei­sö­jen kult­tuu­ri on muu­tok­ses­sa, joka tulee vaa­ti­maan yhteis­työ­ky­ky­jä, toi­sen arvos­ta­mi­sen tai­to­ja ja kun­nioi­tus­ta. Näil­lä kyvyil­lä yhtei­nen luo­vuus val­jas­te­taan inno­va­tii­vi­sek­si toi­min­nak­si.

Tule­vai­suus­tut­ki­mus on ollut olen­nai­nen läh­tö­koh­ta Mea­Lin­gua-mene­tel­män taka­na. Opet­ta­jat Oppi­doos­sa poh­ti­vat yhdes­sä, mikä ihan oikeas­ti oli­si opet­ta­jan teh­tä­vä ja min­kä­lai­sia arvo­ja, kyky­jä ja tai­to­ja pitäi­si oppi­lail­le välit­tää. Läh­tö­koh­ta­nam­me kai­kes­sa ope­tuk­ses­sa on mie­lek­kään ja hyvän aikui­suu­den saa­vut­ta­mi­nen.

Tule­vai­suus­tut­ki­mus antoi meil­le suun­ta­vii­vat. Seu­raa­va suu­ri kysy­mys oli, kuin­ka näi­tä tai­to­ja tul­laan lap­sil­le kas­vat­ta­maan. Kah­lat­tuam­me lukui­sia tut­ki­muk­sia, jois­ta osan olen­kin jo sinul­le lin­kit­tä­nyt, pää­dyim­me yhteen yli­ver­tai­seen mene­tel­mään, joka kehit­tää kaik­kia edel­lä mai­nit­tu­ja tai­to­ja. Se on var­hai­nen moni­kie­li­syys. Se kehit­tää monien tut­ki­mus­ten mukaan kaik­kia seu­raa­via omi­nai­suuk­sia:

  • kie­li­tai­toa
  • kult­tuu­rien tun­te­mus­ta
  • suvait­se­vai­suut­ta, toi­sen kun­nioit­ta­mis­ta
  • ajat­te­lun tai­to­ja
  • ongel­man­rat­kai­su­tai­to­ja
  • jopa mate­maat­tis­ta ajat­te­lua

 

Oli­sin kii­tol­li­nen, jos vas­tai­sit kyse­lyym­me. Se aut­taa mei­tä kehit­tä­mään pal­ve­luam­me ja on meil­le tär­keä­tä. Kysy­myk­siä on vain kuusi ja aikaa se vie sinul­ta enin­tään pari minuut­tia. Link­ki kyse­lyyn.

Edel­li­ses­sä kir­jees­sä tar­jo­sin sinul­le Mea­Lin­gua-koti­hoi­toa edul­li­seen hin­taan. Jos et käyt­tä­nyt etua­si heti, tee se nyt.

Saat kol­men tun­nin tutus­tu­mis­pa­ke­tin hin­taan 95 euroa (täy­del­lä koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sel­lä 57 euroa), kun tila­tes­sa­si käy­tät koo­dia MEA12. Tar­jous on voi­mas­sa vie­lä kol­me päi­vää.

Tilaa heti nume­ros­ta 029 300 5350 tai säh­kö­pos­til­la.

Hin­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun hin­nas­tos­ta. Hin­nat saat­ta­vat vaih­del­la paik­ka­kun­nit­tain. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen perus­teis­ta lisää vero.fi/kotitalousvähennys