MeaLingua-kerho on panostus hyvään tulevaisuuteen

Koke­muk­set kie­li­ker­hois­tam­me ovat olleet niin posi­tii­vi­sia ja pal­kit­se­via, että ne ovat yllät­tä­neet jopa mei­dät, vaik­ka olem­me­kin vakuut­tu­neet mene­tel­mäs­täm­me ja sen yli­voi­mai­suu­des­ta. Lap­set rakas­ta­vat Mea-nuk­kea ja tuo­kioi­ta Mean kans­sa. He oppi­vat kiel­tä nopeas­ti ja Mean kans­sa opi­tut sanat ja lauseet tois­tu­vat­kin pian omis­sa lei­keis­sä.

Ker­ho­het­ki tuo päi­vä­hoi­to­päi­viin vaih­te­lua, eri­lais­ta oppi­mis­ta ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Suo­ma­lai­nen var­hais­kas­va­tus on huip­pu­luok­kaa ja sik­si var­hais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­vat lap­set kehit­ty­vät, saa­vat moni­puo­li­sia virik­kei­tä ja hei­tä ohja­taan amma­ti­tai­dol­la. Tut­ki­mus­ten mukaan huo­mat­ta­van lisä­te­hon tähän kehi­tyk­seen tuo var­hai­nen altis­tu­mi­nen vie­rail­le kiel­lil­le, mie­lel­lään useam­mal­le. Kun kie­lil­le altis­te­taan laa­duk­kaas­ti, tavoit­tee­na kie­len oppi­mi­nen, täy­tyy panos­taa sii­hen, että koh­de­kie­li on hyvää ja suju­vaa. Sik­si päi­vä­ko­tien arkeen sopii oikein hyvin kie­li­ker­ho, jon­ka ohjaa­ja tai­taa hyvin koh­de­kie­len ja sii­hen liit­ty­vän kult­tuu­rin.

Ker­ho­jen vai­ku­tus­ta lap­siin on tut­kit­tu ja on todet­tu, että niil­lä on myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia. Ne sisäl­tä­vät juu­ri kaik­ki ne osa­te­ki­jät, jot­ka tuke­vat ter­veen itse­tun­non kehi­tys­tä. Ne kan­nus­ta­vat yhteis­työ­hön, tar­joa­vat onnis­tu­mi­sen ja val­miik­si saa­mi­sen koke­muk­sia, tuot­ta­vat mie­li­hy­vää, ovat jär­jes­täy­ty­nei­tä ja sään­nöl­li­siä sekä tar­joa­vat aikuis­suh­tei­ta. Ker­ho vah­vis­taa luot­ta­mus­ta omiin kykyi­hin ja kehit­tää pit­kä­jän­tei­syyt­tä. Nämä kehit­ty­vät posi­tii­vi­sen yhteis­työn kaut­ta.

Pait­si että ker­hon täy­tyy tukea päi­vä­ko­din kas­va­tus­ta­voit­tei­ta, täy­tyy aina olla sisään­ra­ken­net­tu­na myös syvem­piä tavoit­tei­ta kie­len oppi­mi­sen lisäk­si. Mea­Lin­gua-ker­hos­sa nämä tavoit­teet ovat yhteis­työ­tai­dot, ryh­mäs­sä toi­mi­mi­sen tai­dot ja suvait­se­vai­suus. Jokai­nen odot­taa vuo­ro­aan ja kun­nioit­taa tois­ta. Ker­ho­toi­min­nan tär­kein tavoi­te on herät­tää ja kas­vat­taa lap­sen sisäis­tä moti­vaa­tio­ta.

Mea­Lin­gua-ker­ho­jen tavoit­tee­na on kie­li­tei­don lisäk­si kas­vat­taa las­ten kult­tu­rien­tun­te­mus­ta ja suvait­se­vai­suut­ta. Suvait­se­vai­suus on osa kult­tuu­ri­tun­te­mus­ta ja kykyä oppia elä­mään eri­lai­sis­sa kult­tuu­reis­sa eri­lais­ten ihmis­ten kans­sa. Tut­ki­mus­ten mukaan kie­li­tai­toi­set lap­set kas­va­vat suvait­se­vai­sik­si. Vie­raa­seen kie­leen liit­tyy aina myös vie­ras kult­tuu­ri. Kult­tuu­rien väli­nen kas­va­tus on on siis olen­nai­nen osa kie­lin omak­su­mis­ta. Mea­Lin­gua-mene­tel­mä, jos­sa roh­kai­sem­me lap­sia altis­tu­maan useil­le eri­lai­sil­le kie­lil­le, tavoit­te­lee aja­tus­ta, että kie­let ovat meil­le käyt­tö­pää­omaa, jota voim­me käyt­tää eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa kom­mu­ni­koin­tiin. Sik­si Mea­Lin­gua-ker­hos­sa roh­kais­taan puhu­maan, lei­ki­tel­lää kie­lel­lä ja tavoi­tel­laan roh­keut­ta käyt­tää kiel­tä ja kie­liä luo­vas­ti kaik­kea osaa­mis­ta sovel­taen.

Lap­sil­la kie­len oppi­mi­nen on vah­vas­ti yhtey­des­sä toi­min­taan. Kie­lel­lä leik­ki­mi­nen on kivaa ja kun on kivaa, opi­taan. Kie­lel­lä leik­ki­mi­nen on haus­kaa. Leik­kies­sä vir­heil­lä ei ole väliä. Leik­ki on luo­vaa, lap­sel­le omi­nais­ta toi­min­taa. Kie­lil­lä leik­ki­mi­nen on vuo­ro­vai­ku­tus­ta, oman puheen ja toi­min­na hal­lin­taa. Se on myös vuo­ro­vai­ku­tus­ta, kie­lel­li­sen ajat­te­lun kehit­tä­mis­tä par­haim­mil­laan. Lap­si oppii ilmai­se­maan itse­ään, kuun­te­le­maan ja tul­kit­se­maan toi­sia sekä uusia sano­ja ja rik­kaam­paa kiel­tä.

Ker­hot on tut­ki­muk­sis­sa todet­tu hyvik­si infor­maa­lin oppi­mi­sen läh­teik­si. Me kaik­ki opim­me kai­ken aikaa joka pai­kas­sa aina kokies­sam­me jotain uut­ta. Näin infor­maa­lia oppi­mis­ta tapah­tuu ala­ti kou­lus­sa ja jos­kus päi­vä­ko­dis­sa­kin tar­jo­tun for­maa­lin oppi­mi­sen rin­nal­la. Ker­hois­sa oppi­mi­nen tapah­tuu lap­sel­le luon­nol­li­ses­sa sosi­aa­li­ses­sa kon­teks­tis­sa, yhdes­sä tois­ten kans­sa ja myös yhdes­sä ohjaa­jan kans­sa, joka voi ohja­ta lap­set suo­ri­tuk­siin, joi­hin he eivät yksin kyke­ne.

Mea­Lin­gua-ker­ho sopii oival­li­ses­ti myös pie­nil­le eka- ja toka­luok­ka­lai­sil­le, jot­ka vas­ta totut­te­le­vat kou­lu­lai­sik­si ja jot­ka usein viet­tä­vät ilta­päi­vän­sä eri­lai­sis­sa ker­hois­sa tai muu­ten kai­paa­vat ohjat­tua toi­min­taa pit­kiin, yksi­näi­siin ilta­päi­viin. Tämän ikäi­set lap­set kai­paa­vat yhdes­sä­oloa oma­ni­käis­ten kans­sa. He halua­vat myös oppia ja haus­kim­min se tapah­tuu lei­kin­omai­ses­ti ker­hos­sa kave­rei­den kans­sa. Näin ker­ho tukee lap­sen oppi­mis­val­miuk­sia kou­lus­sa. Se kehit­tää kie­len oppi­mi­sen tai­to­ja ja ajat­te­lua. Tämä on vii­mei­siä het­kiä, jol­loin lap­si vie­lä omak­suu kie­liä hel­pos­ti. Ei tuh­la­ta näi­tä het­kiä.

Nyt vii­meis­tään puhu tei­dän­kin päi­vä­ko­dis­san­ne, kou­lus­san­ne tai muu­ten van­hem­pien kes­ken mah­dol­li­suu­des­ta jär­jes­tää Mea­Lin­gua-ker­ho. Jos vie­lä epä­röit­te, voit­te tila­ta ilmai­sen näy­te­ker­ran ja uusien ker­ho­jem­me tar­jouk­siin kuu­luu aina tyy­ty­väi­syys­ta­kuu. Jos ker­ho ei miel­ly­tä, sen voi perua mak­sut­ta ja rahat palau­te­taan jo mak­se­tuis­ta ker­rois­ta.

Ole yhtey­des­sä ja kysy lisää. Ker­ron mie­lel­lä­ni Mea­Lin­gua-ker­hois­ta ja -koti­hoi­dos­ta.