Hoitajan kielitaito käyttöön

Las­ten­hoi­ta­jat ja -ohjaa­jat sekä las­ten­tar­han­opet­ta­jat ovat lap­sen kas­va­tuk­sen ja hyvin­voin­nin ammat­ti­lai­sia. Yhtei­nen arki on tär­ke­ää työ­tä: koko­nais­val­tais­ta lap­sen fyy­si­ses­tä, psyyk­ki­ses­tä ja sosi­aa­li­ses­ta kehi­tyk­ses­tä huo­leh­ti­mis­ta. Työ on koko­nais­val­tais­ta ja vaa­ti­vaa – las­ta tai lap­si­ryh­mää ohja­tes­sa on hal­lit­ta­va monen­lai­sia ilmai­su­kei­no­ja ja ohjaus­me­ne­tel­miä.

Mea­Lin­gua-mene­tel­mä on kehi­tet­ty 2–8 -vuo­tiail­le lap­sil­le opet­ta­jien ja tut­ki­joi­den yhteis­työ­nä. Vie­ras­ta kiel­tä opi­taan lei­kin­omai­ses­ti ja haus­kas­ti Mea Lin­gua-nuken avul­la.

MeaLingua tuo uuden ulottuvuuden lasten hoitajan työpäivään. Se antaa kielitaitoiselle hoitajalle mahdollisuuden:

  • osal­lis­tua antoi­saan täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen ja oppia haus­ka, mut­ta tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen perus­tu­va tapa opet­taa vie­rai­ta kie­liä alle kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le
  • käyt­tää kie­li­tai­to­aan ja kehit­tää omaa työ­tään
  • tar­jo­ta uuden­lais­ta pal­ve­lua, jota van­hem­mat arvos­ta­vat ja jos­ta lap­set rie­muit­se­vat

Hoitopalveluita tarjoava yritys voi MeaLingua-palvelun tarjoajana:

  • saa­da lisens­sin mene­tel­män käyt­töön ja mark­ki­noin­tiin
  • tar­jo­ta kie­len­ope­tus­ta lisä­ar­vo­pal­ve­lu­na mus­ka­rin tai muun har­ras­tuk­sen tapaan

Tule mukaan!

Mea­Lin­gua-ohjel­maan on kehi­tet­ty oppi­ma­te­ri­aa­li ja kou­lu­tus, jon­ka avul­la kie­li­tai­toi­nen las­ten­tar­han­opet­ta­ja, las­ten­hoi­ta­ja tai -ohjaa­ja oppii käyt­tä­mään mene­tel­mää työs­sään. Kou­lu­tuk­set ovat käyn­nis­sä ja Mea­Lin­gua puhuu jo aina­kin englan­tia, ruot­sia, suo­mea toi­se­na kie­le­nä, ita­li­aa, viet­na­mia, kii­naa, espan­jaa, ara­bi­aa, japa­nia, sak­saa, rans­kaa, ukrai­naa, venä­jää ja soma­lia.

Ota yhteyt­tä, niin ker­rom­me lisää!

Meil­lä on myös mah­dol­li­suus tar­jo­ta työ­tä kump­pa­niy­ri­tyk­ses­säm­me kou­lu­tuk­sen läpi­käy­neil­le. info@oppidoo.fi