Kuinka houkuttelet lapsen kielten maailmaan

On har­kit­ta­va, kan­nat­taa­ko ryh­tyä puhu­maan lap­sel­le vie­ras­ta kiel­tä noin vaan. Lap­si toden­nä­köi­ses­ti häkel­tyy ja oma kie­li­tai­to täy­tyy olla riit­tä­vän vivah­tei­kas ja moni­puo­li­nen. Surul­li­sia ovat ne tari­nat, jois­sa isi­pap­pa on hyvää tar­koit­ta­vas­ti päät­tä­nyt syn­ny­tys­lai­tok­sel­la puhua lap­sel­leen vain kou­lus­sa opit­tua (änkyrä)englantia. Äidin­kie­li on tun­ne­kie­li ja sil­lä kan­nat­taa kom­mu­ni­koi­da lap­sen kans­sa molem­pien par­haak­si.

Vie­raal­le kie­lel­le voi tie­ten­kin altis­taa monel­la muul­la taval­la. Voit ottaa käyt­töön myös oman vie­raan kie­len tai­to­si ja käyt­tää sitä tie­tyis­sä tilan­teis­sa tai roo­leis­sa. Voit ottaa mukaan lelun, nuken tai peh­mo­kar­hun, joka puhuu­kin vain vie­ras­ta kiel­tä. Muis­ta lei­kin­omai­suus ja haus­kuus! Tie­tys­ti voit ryh­tyä opis­ke­le­maan lap­se­si kans­sa yhdes­sä uut­ta kiel­tä. Miten oli­si espan­jan alkeet ennen ensi tal­ven Espan­jan mat­kaa? Samal­la kun teil­lä on yhtei­nen har­ras­tus, näy­tät lap­sel­le­si mal­lia eli­ni­käi­ses­tä oppi­mi­ses­ta.

Samal­la taval­la kuin neu­voim­me sinua kie­lel­lis­tä­mään kai­ken, mitä ympä­ril­lä tapah­tuu äidin­kie­lel­lä, voit mah­dol­li­suuk­sien mukaan kie­lel­lis­tää asioi­ta toi­si­naan jol­la­kin muul­la kie­lel­lä. Käy­tä koh­de­kie­len fraa­se­ja, val­mis­ta koh­de­kult­tuu­rin ruo­kia ja ope­tel­kaa ruo­ka-aineet koh­de­kie­lel­lä. Kuvat, kuva­kir­jat, elo­ku­vat yms. koh­de­kult­tuu­ria kuvaa­vat mate­ri­aa­lit ovat hyviä läh­tei­tä herät­te­le­mään kiin­nos­tuk­sen kie­leen. Myös vie­raal­le kie­lel­le kään­ne­tyt ohjel­mat ja esim. piir­re­tyt ovat hyviä. Eri­tyi­ses­ti, jos lap­si on näh­nyt tari­nan äidin­kie­lel­lään, on hel­pom­pi pääs­tä sisään vie­ras­kie­li­seen ver­sioon. Hyö­dyn­nä musiik­ki, las­ten­lau­lut ja lopu­ton You­tu­be. Har­ras­tuk­set­kin voi­vat tukea kie­len omak­su­mis­ta. Kara­tes­sa oppii japa­ni­lai­sen sanas­ton, taekwon­dos­sa kore­aa, bale­tis­sa rans­kaa.

Lap­set rakas­ta­vat kuun­nel­la luet­tu­ja satu­ja ja tari­noi­ta. Tie­tys­ti sinun täy­tyy vähin­tään­kin kye­tä lausu­maan kie­li oikein, mut­ta voit yhtä hyvin käy­tä hyväk­se­si ääni­kir­jo­ja. Mark­ki­noil­la on myös pal­jon niin sanot­tu­ja ensim­mäi­siä sana­kir­jo­ja ja kak­si­kie­li­siä tari­noi­ta. Mobii­li­so­vel­lus­mark­ki­nat ovat räjäh­tä­neet täl­lä saral­la ja jos­kus voit antaa lap­sel­le­si puhe­li­me­si tai padi­si ja voit­te toki tut­kia sitä yhdes­sä­kin – aina parem­pi. Lei­ki­tel­kää esim. Google trans­la­te –sovel­luk­sel­la. Kun sanot­te sin­ne has­su­ja lausei­ta, se lausuu saman koh­de­kie­lel­lä. Tämä voi olla jos­kus todel­la has­sua!

Työn­nä las­ta­si min­ne tahan­sa, mis­sä kie­liä kuu­lee, mis­sä leik­ki­ka­ve­rit puhu­vat vie­rai­ta kie­liä ja mis­sä kom­mu­ni­koin­ti käy kie­lil­lä pela­ten ja kokeil­len. Se kaik­ki rikas­taa lap­se­si koke­mus­maa­il­maa, ajat­te­lua ja opet­taa tapo­ja kom­mu­ni­koi­da sil­loin­kin, kun yhteis­tä kiel­tä ei ole tai se on heik­ko.

Jos et ole jo myö­häs­sä, kan­nat­taa kie­liä tar­joil­la lap­sel­le jo äidin mas­sus­sa. On tut­kit­tu, että Kii­nas­ta vas­ta­syn­ty­nee­nä adop­toi­tu­jen las­ten aivot rea­goi­vat eri taval­la kii­nan kie­leen, jota he ovat kuul­let vain koh­dus­sa, kuin mui­hin vie­rai­siin kie­liin. Kie­len omak­su­mi­nen alkaa siis jo ennen syn­ty­mää. On viit­tei­tä sii­tä­kin, että aivot omak­sui­si­vat eri­lai­sia ään­tei­tä ja into­naa­tioi­ta pal­jon parem­min vas­ta­syn­ty­nee­nä kuin myö­hem­min. Tämä toi­mi­si samaan tapaan kuin vau­vauin­ti­kin. Tai­toa yllä­pi­täen se säi­lyy, mut­ta muu­ten kato­aa ja lap­si kes­kit­tyy vain oman kie­len­sä ään­tei­siin. Yhtä kaik­ki moni­kie­li­ses­tä ympä­ris­tös­tä ei aina­kaan ole vahin­koa vau­val­le tai sikiöl­le­kään.

Ole ennak­ko­luu­lo­ton! Maa­il­ma muut­tuu ja kie­li­tai­don tar­ve sen muka­na. Pit­kää sak­saa luet­tiin vie­lä suku­pol­vi sit­ten. Nyt sitä lukee todel­la har­va. Ruot­sia luke­vat kaik­ki, samoin englan­tia. Moni haluai­si lukea venä­jää tai espan­jaa ja kii­nan­kin arvos­tus on nousus­sa. Raken­tuu­ko tule­vai­suu­den kil­pai­lu­ky­ky ja ver­kos­toi­tu­nut maa­il­ma englan­nin, ruot­sin, venä­jän ja espan­jan varaan? Vai raken­tui­si­ko se parem­min moni­kult­tuu­ri­ses­ti ja –kie­lel­li­ses­ti orien­toi­tu­neen kan­san laa­jak­si ver­kos­tok­si ilman kult­tuu­ri­ra­jo­ja? Kuten kie­li­tie­teen pro­fes­so­ri Jan­ne Saa­ri­ki­vi­kin sen sanoo, me tar­vit­sem­me sato­ja vie­rai­ta kie­liä. Panos­ta sii­hen!

Kii­na­lais­tyt­tö­jä kos­ke­va tut­ki­mus

Pierce, L.J., Klein, D., Chen, J.-K., Delcen­se­rie, A.D., Gene­see, F. 2014. Map­ping the unconscious main­te­nance of a lost first lan­gua­ge. PNAS 111/48 17314-17319.