Kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­set Mea­Lin­gua-hoi­ta­jat aloit­ti­vat kou­lu­tuk­sen tänään. Kie­liä on ympä­ri maa­il­maa ja intoa riit­tää. Kuin­ka lap­si oppii kie­len, kuin­ka Mea puhuu lap­sil­le, ovat poh­din­nas­sa. Tämä on ensim­mäi­nen kou­lu­tus, jos­sa kou­lut­ta­jat oppi­vat vähin­tään yhtä pal­jon kuin kou­lu­tet­ta­vat. Min­kä­lai­sek­si kou­lu­tus nyt muo­dos­tuu ja mitä se tulee ole­maan jat­kos­sa, jää näh­tä­väk­si.

Tämä ryh­mä kou­lu­tet­ta­via on aivan paras. Osaa­mis­ta on lai­das­ta lai­taan ja kiel­tai­toa vaik­ka muil­le jakaa. Ja niin­hän me aijom­me­kin jakaa. Pian on las­ten rie­mu­na maa­il­mal­la seik­kai­le­vat Mea-nuket, joi­ta hoi­ta­jat tulk­kaa­vat­ja jot­ka hou­kut­te­le­vat las­ta puhu­maan Mean omaa kiel­tä. Oli se sit­ten mikä tahan­sa.