Aitoja kielen oppimisen tilanteita

Kie­li­tai­to raken­tuu oikeis­ta ja aidois­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­ta. Nyt on aika siir­tyä kom­mu­ni­koi­maan, tul­la ymmär­re­tyk­si ja ymmär­tää. Lap­sen on hyvä oppia myös toi­mi­maan tilan­teis­sa, jois­sa kie­li­tai­to ei ole kai­kil­la osa­puo­lil­la vah­va.

Oikein hyvä vaih­toeh­to on kie­li­kyl­py- tai kie­li­suih­ku­päi­vä­ko­ti. Kie­li­kyl­py on saa­nut alkun­sa kak­si­kie­li­ses­tä Kana­das­ta, jos­sa kan­sa­lais­ten englan­nin ja rans­kan kie­len osaa­mi­nen on halut­tu laa­jen­taa vii­saas­ti kaik­kien yhtei­sik­si kom­mu­ni­koin­nin väli­neik­si. Kie­li­kyl­ve­tyk­sen mene­tel­miä on tut­kit­tu ja kehi­tet­ty sit­tem­min ympä­ri maa­il­maa ja ne ovat hyväk­si todet­tu­ja. Lai­ta siis lap­se­si kie­li­kyl­pyyn tai –suih­kuun.

Kie­li­kyl­vys­sä oppii yhden vie­raan kie­len hyvin, ja se on sik­si oikein suo­si­tel­ta­vaa. Tavoit­tee­na kui­ten­kin oli­si oppia useam­pia kie­liä ja altis­tua lap­se­na mah­dol­li­sim­man monel­le kie­lel­le. Val­veu­tu­nut kie­li­kyl­py­päi­vä­ko­ti ottaa­kin ohjel­mis­toon­sa mui­ta vie­rai­ta kie­liä esi­mer­kik­si ker­ho­jen muo­dos­sa. Tie­tys­ti kie­li­ker­hot kan­nat­taa ottaa myös ihan taval­li­siin­kin päi­vä­ko­tei­hin. Kie­let ovat hyvä har­ras­tus ja ker­hon etu­na on, että se tar­jo­aa kie­len omak­su­mi­seen ver­tais­tuen.

Myös koti­hoi­dos­ta voi muo­dos­tua lap­sel­le hyö­dyl­li­nen ja opet­ta­vai­nen koke­mus. Koti on tur­val­li­nen ympä­ris­tö ja kie­li, jota siel­lä käy­te­tään liit­tyy lap­sen omaan koke­mus­maa­il­maan ja elä­mään tar­jo­ten näin mitä aidoim­man ja lap­sel­le lähei­si­män ympä­ris­tön omak­sua kiel­tä ja sano­ja, jot­ka kiin­nit­ty­vät lap­sen todel­li­seen arkeen ja koke­mus­maa­il­maan. Kun tämä altis­tus teh­dään oikeal­la taval­la, se on teho­kas­ta ja haus­kaa. Hoi­ta­ja voi ryh­tyä puhu­maan vain vie­ras­ta kiel­tä, mut­ta tämä saat­taa olla lap­sel­le hyvin stres­saa­vaa. Aina­kin hoi­ta­jan oli­si hyvä ymmär­tää las­ta. On kui­ten­kin ole­mas­sa kei­no­ja hou­ku­tel­la lap­si lei­kin­omai­ses­ti mukaan vie­raan kie­len maa­il­maan. Ilman näi­tä mene­tel­miä käy her­käs­ti niin, että lap­si halu­aa puhua vain äidin­kiel­tään, kos­ka se on hel­pom­paa. Vie­ras kie­li tuo­daan­kin osak­si leik­kiä ja seik­kai­lua, johon lap­si läh­tee ute­li­aa­na mukaan.

Mea­Lin­gua on mene­tel­mä, jos­sa yhdis­tyy tie­to ja tut­ki­mus­tu­lok­set sii­tä, kuin­ka lap­si omak­suu vie­ras­ta kiel­tä ja kuin­ka se teh­dään lei­kin­omai­ses­ti var­si­nai­ses­ti opet­ta­mat­ta. Mene­tel­mä on kehi­tet­ty sik­si, että var­hai­sen moni­kie­li­syy­den on todet­tu edis­tä­vän lap­sen ajat­te­lun ja oppi­mi­sen tai­to­ja moni­puo­li­ses­ti. Läh­tö­koh­ta­na on ollut Oppi­doon opet­ta­jien tar­ve kehit­tää tehok­kai­ta ja lap­sen ehdoil­la toi­mi­via mene­tel­miä, joil­la saa­vu­te­taan ne omi­nai­suu­det, joil­la tule­vai­suu­den aikui­set menes­ty­vät. Moni­puo­li­nen kie­li­tai­to tulee ole­maan vah­vaa valuut­taa tule­vai­suu­den kan­sain­vä­lis­ty­vil­lä opis­ke­lu- ja työ­mark­ki­noil­la.

Mea­Lin­gua on mene­tel­mä, jos­sa käy­te­tään hyväk­si Mea-nuk­kea. Perus­a­ja­tuk­se­na on, että Mea ei puhu suo­mea vaan vie­ras­ta kiel­tä. Kou­lu­tet­tu hoi­ta­ja toi­mii tulk­ki­na lap­sen ja nuken välil­lä. Mea ker­too hui­kei­ta tari­noi­ta maa­il­mal­ta ja muis­ta lap­sis­ta ympä­ri maa­il­maa, joi­den luo­na se on käy­nyt. Vaik­ka tavoit­teet kie­li­tai­don omak­su­mi­sek­si ovat kor­keal­la ja tulok­set­kin hui­kei­ta, vain me aikui­set tie­däm­me sen. Lap­si osal­lis­tuu omil­la ehdoil­laan ja leik­kien.

Mea­Lin­gua-mene­tel­mä sovel­tuu ker­ho­toi­min­taan ja koti­hoi­toon. Kie­li­va­li­koi­mam­me on laa­ja ja kas­vaa.

  • Kuin­ka usein sinä tilaat hoi­ta­jan kotii­si?
  • Kuin­ka tär­keä­nä pidät sitä, että tämä koti­hoi­to antai­si lap­sel­le arvo­kas­ta osaa­mis­ta ja laa­jen­tai­si hänen aja­tus­maa­il­maan­sa?

Mea­Lin­gua-koti­hoi­to on koti­ta­lous­vä­hen­nys­kel­poi­nen pal­ve­lu. Kol­men tun­nin teho­seik­kai­lu kie­len maa­il­mas­sa tuot­taa var­mas­ti kau­as­kan­toi­sia tulok­sia ja mak­saa 145 euroa, jos­ta todel­li­nen hin­ta täy­den koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen on 81 euroa. Lue nor­maa­li­hin­tai­ses­ta pal­ve­lus­ta lisää.

Hin­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun hin­nas­tos­ta. Hin­nat saat­ta­vat vaih­del­la paik­ka­kun­nit­tain. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen perus­teis­ta lisää vero.fi/kotitalousvähennys

Saat kol­men tun­nin tutus­tu­mis­pa­ke­tin hin­taan 95 euroa (täy­del­lä koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sel­lä 57 euroa), kun tila­tes­sa­si käy­tät koo­dia MEA12. Tar­jous on voi­mas­sa yhden vii­kon.

Tilaa heti nume­ros­ta 029 300 5350 tai säh­kö­pos­til­la.

Perus­tam­me ker­ho­ja myös esi­mer­kik­si talo­yh­tiön ker­ho­ti­laan, asu­kas­puis­toi­hin ja mui­hin ker­ho­toi­min­taan sovel­tu­viin tiloi­hin. Jos sinul­la on sopi­va tila, ota yhteyt­tä, teh­dään teil­le rää­tä­löi­ty ker­ho.