MeaLingua Willi Idea-finalisti

MeaLingua Willi Idea-finalisti

Mea­Lin­gua muka­na Lap­peen­ran­nas­sa Wil­li Idea -yri­ty­si­dea­kil­pai­lus­sa. Mea­Lin­gua pää­si 39 hyvän idean jou­kos­ta vii­den par­haan finaa­liin. Mea­Lin­gua poik­ke­si mer­kit­tä­väs­ti muis­ta, tek­no­lo­gia­pai­not­tei­sis­ta lii­kei­deois­ta. Vaik­ka Mea­Lin­guan tavoit­tee­na on jonain päi­vä­nä olla myös mobii­li­so­vel­lus, oli pää­osin insi­nöö­reis­tä koos­tu­van mies­raa­din vai­kea ymmär­tää, mik­si lap­set eivät oppi­si kie­liä pel­käl­lä mobii­li­so­vel­luk­sel­la. Kie­len oppi­mi­nen kui­ten­kin on aina vuo­ro­vai­ku­tus­ta oikeas­sa elä­mäs­sä oikei­den ihmis­ten kans­sa. Kie­len oppi­mi­sen edel­ly­tys on koh­taa­mi­nen ja ihmi­sen tar­ve sosi­aa­li­seen kans­sa­käy­mi­seen.

Mea­Lin­gua menes­tyi hie­nos­ti sijoit­tuen vii­den par­haan jouk­koon ja menes­tys­ta­ri­na jat­kuu…

Kaikkien aikojen ensimmäiset MeaLingua-hoitajat koulutukseen!

Kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­set Mea­Lin­gua-hoi­ta­jat aloit­ti­vat kou­lu­tuk­sen tänään. Kie­liä on ympä­ri maa­il­maa ja intoa riit­tää. Kuin­ka lap­si oppii kie­len, kuin­ka Mea puhuu lap­sil­le, ovat poh­din­nas­sa. Tämä on ensim­mäi­nen kou­lu­tus, jos­sa kou­lut­ta­jat oppi­vat vähin­tään yhtä pal­jon kuin kou­lu­tet­ta­vat. Min­kä­lai­sek­si kou­lu­tus nyt muo­dos­tuu ja mitä se tulee ole­maan jat­kos­sa, jää näh­tä­väk­si.

Tämä ryh­mä kou­lu­tet­ta­via on aivan paras. Osaa­mis­ta on lai­das­ta lai­taan ja kiel­tai­toa vaik­ka muil­le jakaa. Ja niin­hän me aijom­me­kin jakaa. Pian on las­ten rie­mu­na maa­il­mal­la seik­kai­le­vat Mea-nuket, joi­ta hoi­ta­jat tulk­kaa­vat­ja jot­ka hou­kut­te­le­vat las­ta puhu­maan Mean omaa kiel­tä. Oli se sit­ten mikä tahan­sa.