Maailman avaimet lapselle

Hello! Hej! Salut! Ciao! Ahoj! Bog! Ni hao! Hola! Konnichiva! Merhaba! Hujambo!

Kie­li­tai­to avaa ovet kaik­kial­la maa­il­mas­sa. Ennen kou­lui­kää kie­li­tai­to raken­tuu kuin itses­tään, sil­lä lap­sen kyky oppia kie­liä täs­sä vai­hees­sa on usko­ma­ton. Hän voi oppia usei­ta kie­liä hel­pos­ti ja saa val­miuk­sia nii­hin­kin kie­liin, joi­ta vain kuu­lee, mut­tei ehdi oppi­maan.

Oppi­doon opet­ta­jat ovat kehit­tä­neet Mea­Lin­gua-mene­tel­män, jol­la kiel­tä ope­te­taan lei­kin­omai­ses­ti ja haus­kas­ti lyhyes­sä­kin ajas­sa sil­loin kun ei ole aikaa kie­li­kyl­py­päi­vä­ko­tiin tai lap­sen halu­taan saa­van val­miuk­sia useam­paan kie­leen.

Mea­Lin­gua kehit­tää ajat­te­lua ja oppi­mi­sen kykyä sekä antaa val­miu­det laa­jaan kie­li­tai­toon ja kult­tuu­rien ymmär­tä­mi­seen.


Mea­Lin­gua seik­kai­lee ympä­ri maa­il­maa.